Cuối tuần chứng khoán phái sinh giảm điểm mạnh

Cuối tuần chứng khoán phái sinh giảm điểm mạnh là những điểm mới nhất gần...